SOFTWARE partner

System Finansowo - Kosztowy (FK)

System FK pozwala prowadzić pełne księgi handlowe zgodne z ustawą o rachunkowości z 25 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

System FK posiada dwa niezależne certyfikaty o zgodności z ustawą o rachunkowości wydane przez uprawnione do oceny podmioty.

Najważniejsze cechy systemu:

A. Plan Kont:

 • Definiowany przez użytkownika (na życzenie dołączany jest typowy plan kont);
 • Automatyczne rozliczenie kosztów;
 • Automatyczne przeksięgowania i zamknięcie kont syntetycznych na koniec roku;
 • Automatyczne tworzenie BO na podstawie BZ roku zamkniętego;
 • Generowanie zestawień z symulacją księgowania;
 • Powiązanie z arkuszem MS Excel.

B. Dokumenty księgowe:

 • Wprowadzane ręcznie przez operatora lub importowane automatycznie ze źródeł innych programów;
 • Możliwość definiowania schematów księgowań;
 • Kontrola kręgu kosztowego i bilansowa;
 • Wieloprzekrojowe drukowanie dowodów księgowych;
 • Wydruk dzienników i rocznego zestawienia dzienników oraz księgi głównej;
 • Automatyczne generowanie dokumentów stornujących dla dokumentów zaksięgowanych (jedna pozycja lub cały dowód).

C. VAT:

 • Drukowanie rejestrów  szczegółowych i zbiorczych;
 • Zestawienie obrotów z kontrahentem na podstawie jego NIP (do kontroli krzyżowej);
 • Przenoszenie zapisów do rejestrów VAT innych miesięcy zgodnie z przepisami;
 • Kontrola kompletności zapisów.

D. Okresy rozliczeniowe:

 • 13 miesięcy księgowych w ciągu typowego roku obrachunkowego;
 • Rok obrachunkowy nie musi być zgodny z rokiem kalendarzowym;
 • Możliwość ewidencjonowania dokumentów księgowych z wyprzedzeniem.

E. Rozrachunki:

 • Wiekowanie należności i zobowiązań;
 • Drukowanie wezwań do potwierdzenia sald;
 • Analiza płynności finansowej – raport poglądowy należności i zobowiązań na każdy dzień;
 • Kompensaty należności i zobowiązań;
 • Windykacja należności.

F. Inne:

 • Współpraca ze wszystkimi popularnymi programami bankowymi;
 • Przelewy krajowe i zagraniczne;
 • Rejestr faktur wpływających;
 • Możliwość prowadzenia ewidencji w różnych walutach;
 • Automatyczne rozliczanie różnić kursowych;
 • Różne wersje językowe – angielska, niemiecka;
 • Uprawnienia operatora definiowane przez administratora systemu;
 • Współpraca z innymi systemami autorstwa PARTNER.

Gwarantujemy stały rozwój systemu poprzez bieżące dostosowywanie go do zmian w obowiązujących przepisach. Na życzenie naszych klientów stale wprowadzamy w nim nowe usprawnienia, a także staramy się szybko reagować na potrzeby naszych klientów.

Na życzenie klientów  obejmujemy system nadzorem autorskim.