SOFTWARE partner

System Środki Trwałe (ST)

System ST umożliwia ewidencjonowanie składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu bilansowym oraz podatkowym.

System ten może być używany przez małe oraz duże podmioty gospodarcze, bowiem nie ma ograniczeń co do ilości ewidencjonowanych środków trwałych oraz ich wartości początkowej.

A.      System realizuje:

 • Ewidencję składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Naliczanie odpisów metodą amortyzacji jednorazowej i wielokrotnej (liniowej, degresywnej, mieszanej);
 • Podział na amortyzację stanowiącą i niestanowiącą koszt uzyskania przychodów;
 • Naliczanie odpisów sezonowych;
 • Inwentaryzacja;
 • Automatyczne przekazanie dekretów do FK w postaci rozdzielnika kosztów;
 • Swobodny dostęp do danych z poprzednich okresów rozliczeniowych;
 • Eksport danych do MS Excel;
 • Prowadzenie ewidencji dla roku obrachunkowego, który nie musi być zgodny z rokiem kalendarzowym.

B. Gwarantujemy:

 • Stały rozwój systemu;
 • Bieżące wprowadzanie nowości dostosowujących system do zmian w przepisach oraz usprawnień będących wynikiem konstruktywnych uwag użytkowników;
 • Szybką reakcję na potrzeby klientów;
 • Nadzór autorski nad systemem.